Az ember problémája, Isten megoldása

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

(Amit a Biblia mond, köztes kommentár nélkül)

 Egy megjegyzés, amely szükséges a pontos érthetőség miatt:

A „halál” fogalmának meghatározása: nem megsemmisülést jelent, mint a köznapi szóhasználatban, hanem elválasztottságot, egy kapcsolat megszakadását. Ebből következően többféle halál van.

- Szellemi halál: minden ember így születik, mert nincs Istennel közössége („holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”(Ef. 2:1), „a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől”   (Ézs. 59:2)

- Testi halál, amikor a lélek elválik a testtől (de nem semmisül meg)

- Ideiglenes állapot a Pokolban, ahol a meg nem tért lelkek gyötrődnek a végső ítéletre várva

- Örök halál, ami a meg nem tért emberek ítélete bűneik miatt, örökre elválasztva Isten jóságától és szeretetétől. Helye: a tűz tava. Időtartama: mindörökké, vég nélkül.

1. A probléma kezdete:

 „És azt parancsolta az ÚR Isten az embernek: A kert minden fájáról bátran egyél.De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz.”(1 Mózes 2:16-17)

„a kígyó ezt mondta az asszonynak: DEHOGY HALTOK MEG!”   (1Móz. 3:4)

„Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett.”   (1 Móz. 3:6)

„Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő volt, AZUTÁN MEGHALT.”   (1Móz. 5:5)

 2. A bukás következménye, az ember állapota:

„egy ember [Ádám] által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett.”   (Róm 5:12)

 „Azt mondja szívében a bolond: Nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék.  Az ÚR letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent.  Mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem.”   (Zsolt 14:1-3)

nincs egy igaz ember sem e földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne.”(Préd 7:20)

a bűn zsoldja halál”(Róm 6:23a) [előbb szellemi, majd testi, végül örök]

3. Isten viszonya a bűnöshöz:

Az ÚR, az ÚR, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy az irgalmassága és igazsága, … megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnt büntetlenül.  (2Móz 34:6-7)

„Hát kívánom én a gonosz halálát? – ezt kérdi az én Uram, az ÚR. Nem, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen!”   (Ez. 18:23)

„Mondd meg nekik: Élek én – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról! Miért halnátok meg…?”  (Ez. 33:11)

4. Isten megoldása a bűnre:

„Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”(Róm. 5:8)

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa.Aki hisz őbenne, nem kerül ítéletre, aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”(János 3:16-18)

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.”   (Ján. 3:36)

 5. Amivel az ember NEM érdemelheti ki Isten bocsánatát:

„Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez,nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.”   (Ef. 2:8-9)

Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által”(Titus 3:5)

 6. Ami által viszont üdvözülhet:

„… mit kell tennem, hogy üdvözüljek?  …

Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz!...”   (ApCsel. 16:30-31)

„mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”(Róm. 10:13)

„Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”(Róm. 6:23b)

„A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.  (ApCsel. 17:30)

7. A végkifejlet

„Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan egy férfi által, akit arra rendelt. Bizonyságot adott erről mindenkinek azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül.”(ApCsel. 17:31)

„… Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Aki a trónon ült, ezt mondta: Íme, mindent újjá teszek. Így szólt: Írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak.És azt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz; ez a második halál.” (Jel. 21:3 - 8) 

 „Íme, hamar eljövök, a jutalmam velem van, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. 

De kinn maradnak az ebek és a varázslók, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádók és mindaz, aki szereti és cselekszi a hazugságot.…  

És a Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. ...

Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram, Jézus!   

Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.”(Jel. 22:12 - 21)

 

Zárszó

Amiről itt szó van, az nem egy vallás, amelynek előírásait követni kell. Mindezeket Isten mondja a Bibliában. Ez az egyedüli hiteles forrás, melyet minden kommentár nélkül közöltem, és amelyet bárki leellenőrizhet a Bibliában. Ha egy vallás – akár keresztyén vallás – ebből elvesz, vagy ehhez hozzátesz, arra Isten mond ítéletet:

 „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;  és ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak.   (Jel. 22:18-19)

Ha valaki mindezek helyett inkább az érzéseitekre hagyatkozik, megteheti. De vigyázzon, mert „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.”(Jer. 17:9-10)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 9 vendég és 0 felhasználó van vonalban.