Utolsó idők

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Egy dokumentum hitelesítésére többféle módszer használatos. A legjobban elterjedt még ma is az aláírás és a pecsét. Isten is gondoskodott közlendője hitelesítéséről, ahogy már korábban is szó volt róla, a próféciák rendszerével.

A régi időkben történt jövendölésekkel szemben azonban gondolom sokkal érdekesebb lehet, hogy szólnak e próféciák napjainkról, illetve a mi jövőnkről is.
Amikor a Biblia íródott, ami jelenünk még távoli jövő volt. Felismerhetők-e napjainkban bekövetkezett bibliai próféciák?

Valóban, a Biblia elég sokat foglalkozik az ún. „utolsó időkkel”. Mi is ez tulajdonképpen?


Az utolsó idők

A Bibliában Isten nem csak azt mondja el nekünk, hogyan teremtette a világot, hogyan került az a romladndóság terhe alá az ember bűne miatt, hanem azt is, hogyan lesz mindennek vége. Mi az, amit már Isten a világ teremtése előtt eltervezett, hogy történni fog.
Isten a világot nagyon jónak teremtette: „És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.” 1 Mózes 1.31
Az első emberpár bűnesete miatt, amely azután minden emberre elhatott („egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat" Róma 5.18a) az egész teremtett világ folyamatosan és megállíthatatlanúl halad a vég felé („Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.” Róm. 8.22). Isten azonban gondoskodott megoldásról is: "azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.” Róma 5.18b). Ez Jézus Krisztus áldozata minden embernek bűneiért. A kegyelem ajándék, ami azonban csak akkor a tiéd, ha kéred („Kérjetek és adatik néktek” Máté 7.7) és elfogadod, tehát vallást teszel róla: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” Róma 10.9. Aki pedig megtartatik, az "nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5.24b

A humanista világkép, a különböző zöld mozgalmak szerint az emberiség egykor képes lesz az összefogásra, hogy megmentse a Földet a pusztulástól.
Ez azonban nem más, mint naiv ábrándozás. Először is, nem csak a Földre hat ki a romlás, hanem az egész Univerzumra is (csillagok robbanak fel, de sohasem keletkeznek újak*), melyekre az embernek semmi javító hatása nem lehetséges. Naiv azért is, mert aki egy kicsit is józanul néz az emberiségre, az láthatja, hogy ennek semmi realitása nincs. A keresztyénekek egyértelmű, hogy vigyázzanak a környezetükre és a természetre, mint Isten teremtésére, azonban a Föld  (bálnák, pandák, jegesmedvék stb.) megmentéséért küzdeni értelmetlen, mert a Bibliából világos, hogy ezt a Földet és az egész világot Isten mindenestől el fogja törölni, és újat alkot helyette. „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek” Ésaiás 65.17. Helyette az emberek megmentéséért kell küzdenünk, hogy minél többeket megmentsünk az egyébként rájuk váró kárhozat alól. 
*a csillagászoknak sohasem sikerült csillag keletkezését megfigyelniük, csak sejtéseket mutattak be csekély számban. Ezzel szemben rengeteg felrobbanó csillagot találtak már)

Röviden tehát arról, hogyan írja le a Biblia az "idők végét". Már az Ószövetségben szól erről Isten (pl. Ezékiel, Dániel könyvében), majd az Újszövetségben több helyen, végül a Jelenések könyvében részletesen. Ezek a próféciák legtöbbször szimbólikusak, ami azt eredményezi, hogy teljes valójukban csak bekövetkeztukkor fogjuk megérteni őket.
Annyi azonban bizonyos, hogy e világ ura jelenleg a Sátán, akinek Isten megengedte, hogy uralkodjék a földön, és annak lakosain. A történelem végén, az utolsó 7 év elején eljön az Antikrisztus, a Sátán követe, aki nagy jelekkel és csodákkal egy egységes kormányzat alatt fogja össze a világ népeit. Isten ekkor elragadja a megtért hívőket (ők egyszeren eltűnnek a földről*). Az első 3 és fél év az elhitetés ideje, egy békés korszak, amikor megszűnnek a népek közötti háborúk. Jólét azoknak, akik felveszik a "fenevad jelét" (666), és üldözés azoknak, akik megtagadják. A második 3 és fél év a "nagy nyomorúság" ideje, mikor Isten a Jelenések könyvében leírt csapásokkal sújtja a földet, „a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” Máté 24.21.  „nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig." Dániel 12.1
Végül pedig Isten az egész világot tűzben elpusztítja  „mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” 2 Péter 3.10.
Lesznek persze, akik mindezt nem hiszik el, „És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.” 2 Péter 3.4-7
(lásd az Otthagyottak c. filmet)

Ezek lesznek tehát az utolsó idők eseményei, dióhéjban. Aki többet akar tudni, olvassa a Bibliát.

De vajon mikor jön ez el? Vagy már itt is van? Miről ismerjük fel?

Az utolsó időket megelőző jelek

Sokszor gondolták már az elmúlt két évezredben, hogy elérkeztek az utolsó idők, azonban ennek egyik lényeges feltétele sokáig nem teljesült. Nevezetesen, hogy a Kr. u 70-től kezdve a világ minden tájára szétszórt zsidókat ("és az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr. 5 Mózes 4:27) újra összegyűjti ugyanazon a helyen, az egykori Ígéret földjén.
„Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr.” (Sofóniás 3.20)
Ez bizony meg is történt, Izrael állam 1948-ban újjáalakult, ’68 óta Jeruzsálem újra a főváros. Már ez maga egészen hihetetlen. Egy nép, amely majd 2000 évig szétszórtan élt, nem asszimilálódott más népek közé, sőt ugyanazon a területen újjáalakult, mint állam. Még elképesztőbb, hogy a Biblia mindezt pontosan megjósolta előre. Véletlen csupán, vagy Isten váltotta be, amit megígért?

Jellemző egyébként, hogy ugyanannak a próféciának az egyes részleteit más-más szerzőknél találjuk meg. Ez pedig ismét egy felettük álló ihletőt, sugalmazót valószínűsít.  

Találunk tehát valamit, amit napjainkban látunk bekövetkezni. Ki-ki ítélje meg, igazak-e ezek a szavak napjainkra:

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2 Timótheus 3.1-4 )

Ezek közül jó néhány a régebbi korok emberére is jellemző volt, de néhány mai korra az  igazán jellemző. (pl.: "szüleik iránt engedetlenek", "inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői")

A társadalomtudományokról ezt írja (filozófia, pedagógia, szociológia stb.):
„Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” (2 Timótheus 3.7 )

Az emberek ebben a korban „ellene állanak az igazságnak…” (2 Tim. 3.8 )
Nem is folytatom, mert ami következik, az már felér egy becsületsértéssel. Aki kívánja, keresse ki a Bibliából. Nem árt azonban tudni, hogy Isten vélekedik így a hitetlen emberekről.

Van valami konkrétabb is?
„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.” (Máté 24.6-8 )

Ezek, és még más igehelyek miatt is én magam úgy vélem, hogy mi már az utolsó időkben élünk. Ilyen jelek például a spiritualizmus és okkultizmus iránti fokozott érdeklődés, és az ilyen természetfeletti jelenségek növekedése.  „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” 1 Timótheus 4.1. „Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek” Jel. 16.14. 
„Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” János 1. lev. 2.18. „Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.” János 2.lev. 1.7

Jézus elmondta, hogyan ismerhetjuk meg ezeket az utolsó időkre vonazkozó jeleket. Úgy, ha figyelünk:
„A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.” (Máté 24.32-33 )

Egy érdekes prófécia napjainkhoz:
"És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég." Máté 24:14
Az internetnek sok árnyoldala is van, de segítségével valóban az egész világon hirdettetik az evangélium. Én is ezt teszem ebben az írásban, és vannak még mások is hozzám hasonlók. Ez a feltétel a korábbi évszázadokban még nem tudott teljesülni.
Az evangélium röviden ez: Jézus élt, meghalt a bűneinkért, harmadnapra feltámadt a halálból, és aki hisz ő benne, azt ugyanúgy fel fogja támasztani, és örök élete lesz.

Mint látható, a Biblia elég konkrétan elmondja, hogy mi fog történni, és azt is, hogy mi nem. Utalnék pl. a 2012 c. filmre. („Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.” 1 Móz. 9.11)
Nem tudható pontosan, mennyi idő van vissza az utolsó 7 éves időszak beköszöntéig („Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.” Apostolok csel. 1.7), és az Antikrisztus uralkodásának kezdetéig, de bizonyára már nem nagyon sok. A 7. év végén Isten lezárja a kegyelem korszakát, mely idő alatt várt, hogy „a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen”. Jelenések k. 22.17. „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2 Péter 3.9.

A Youtube-on megtalálható egy 8 részes sorozat (magyar felirattal) az „Utolsó idők jelei”-ről, mely többé-kevésbé pontosan (mert emberi alkotásról van szó, ami sosem tökéletes) bemutatja, hogy mi várható.  Ez első részt ide csatoltam.

A kegyelem korszaka azonban sokkal hamarabb is lezárulhat számodra: amikor befejezted "földi pályafutásodat", vagyis halálod órájában. Tudom, ez egy kényelmetlen téma. Tudnod kell azonban, hogy halálod után csak két helyre kerülhetsz: Istennel közöségbe a mennyországba, vagy örökre elválasztva Istentől  - aki "minden mindenben" -, az örök! kárhozat, a pokol helyére.
Helyzeted a mostani, még életedben hozott döntésedtől függ! Halálod után számodra lezárult az isteni megbocsátás lehetősége. Most kell döntened!
Ehhez pedig az kell, hogy hidd és valld, „hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;” 1 Kor. 15.3-4.  „A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” János 3.18

Mindnyájan bűnösök vagyunk az isteni mérce szerint, nincs egy igaz ember sem (Róma 3.10), aki jót cselekedne (Zsoltár 14.13) és ne vétkezne (Róma 3.23), és ez az a pont amit a legnehezebb elfogadni és beismerni. Ennek a beismerésnek áll ellen a büszke ember, és közte lehet, hogy te is.
Isten jogosan és igazságosan ítél el minket bűneink miatt, melyek büntetése a halál (Róma 6.23a), mégpedig a "második halál" (Jelenések k. 2.11, 20.14, 21.8) az örök kárhozat. A büntetéssel egyben azonban felajánlja kegyelmi ajándékként az örök életet Jézus Krisztus által (Róma 6.23b).
Az emberek közül igazakért is alig akadnak, akik az életüket adják (Róma 5.7), bűnösökért azonban nem áldozza fel magát senki. „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róm. 5.8).
Számodra nem marad más feladat, mint elfogadni ez a kegyelmi ajándékot.
„Mert mindenki, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” Róma 10.13

Szabadon dönthetsz, hogy mit választasz, mint ahogy egy szakadék széléről is szabadon leugorhatsz. A döntésed következményéért viszont felelned kell!

Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (2 Kor. 5:20)

Hozzászólások   

#1 Szentpétery Csaba 2014-05-17 18:47
A cikk majdnem tökéletes.
A 10 parancsolat kimaradt. Máté 19:16-olvasható , hogy ki üdvözülhet!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 20 vendég és 0 felhasználó van vonalban.