Mindenféle

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A gyakorikerdesek.hu oldalon tette fel ezt a kérdést egy keresztyén testvérem és barátom. Én is írtam hozzá egy választ, melyet most itt is közzéteszek.

Három fogalmat szeretnék pontosítani.

1. Térítés

Ahogy a kérdező is pontosította már valamelyik kommentjében, a valódi hívők nem „térítenek”, hanem igyekeznek minél több embernek elmondani az Igazságot, de rájuk hagyva a döntést.

 2. Hívő

Mindenki hisz valamiben, így minden ember „hívő”. A „hívőn” ebben a kérdésben azt az embert értjük, aki újjászületett keresztyén, és elfogadja teljes mértékben, hogy a Biblia Isten ihlett Igéje és teljes mértékben igaz. Nem hívő ilyen értelemben azonban automatikusan az, aki vallásos, tagja valamely egyháznak, gyülekezetnek. Élesen meg kell ugyanis különböztetni, amit a vallások, vallásos emberek tesznek, és amit egy olyan ember tesz, aki hiszi és elfogadja Jézus Krisztus érte hozott váltságművét. Az előbbi ugyanis valóban térítést végez: minél több embert megnyerni azért, hogy az adott vallási szervezet (ill. annak vezetője, vezetői) nagyobb anyagi haszonra, hatalomra, befolyásra tegyenek szert. (Gyakran jóhiszeműen, nem sejtve a valódi célt). Az utóbbi (az igazi hívő) azért akar megragadni minden lehetőséget, hogy beszéljen az általa megismert Igazságról, mert tudja, hogy csak az adhat igazi kiteljesedett, örömteli életet ebben a világban, és menthet meg a bűnök miatt az Igazságos Isten által majdan bekövetkező ítélet alól. Isten nem akar senkit elítélni, ezért a Fiúban, Jézus Krisztusban magára vállalta az emberiség bűneinek büntetését. Isten tehát nem elengedte (elnézte) a bűnt, hanem kifizette érte a büntetést. Amit a világ „térítésnek” tart, - és egybemossa a vallások erőszakos „hittérítésével” -, az ennek a váltságműnek a hívők általi minél szélesebb körű megismertetése az emberiséggel.

3. Ateista

Az a-teista konkrétan azt az embert jelöli, aki tagadja egy személyes Isten létezését. A legtöbb ember azonban inkább csak kételkedő (agnosztikus), aki nem hiszi (nem akarja hinni), hogy létezik ilyen Isten. Még R. Dawkins is kénytelen agnosztikusnak mondani magát, hiszen ha tudományos akar maradni, akkor kénytelen belátni, hogy Isten nemlétezését lehetetlen kétséget kizáróan bizonyítani, így önmagát nem ateistának, hanem maximális kételkedőnek nevezi.

 

Azt hiszem, jobban meg lehet válaszolni ezt a kérdést, ha az „ateistát” kétfelé bontjuk, és most itt így értelmezzük.

Az első az „evolucionista ateista”, aki azért nem hisz Istenben, mert az evolúciós elmélet fogadja el igaznak.

A második – elnézést a kifejezésért, de a Biblia (tehát Isten) jellemzi őket így - az „együgyű ateista”, aki nem is veszi a fáradságot hozzá, hogy tájékozódjon az élet alapkérdéseiről, hanem csak éli világát, a saját boldogulásán kívül mással nem igen foglalkozik.

Az „evolucionista ateistáról” ezt mondja Isten: „Ezt mondta a balgatag (más ford.: bolond) az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót cselekedjék.” (Zsolt. 53.2)

Ez a fajta ateista a „térítő ateista”, és vele lehet találkozni gyakran az ilyen fórumokon is. Ők állnak az olyan csatornák, folyóiratok mögött, mint a NatGeo és hasonlók. Ők tényleg téríteni akarnak, de a térítést máshogy nevezik: „tudományos ismeretterjesztés”-nek hívják. Az ismeretterjesztéssel önmagában nem lenne gond, hiszen jó dolog megismerni mások nézeteit is. Azzal azonban, hogy hozzábiggyesztik: „tudományos”, azt sugallják: „kétséget kizáróan igaz”. Ez pedig már erőszakos térítés. Nem fizikailag erőszakos, de szellemileg igen. Azt közlik általa, hogyha nem fogadod ezt el, akkor ostoba, maradi, bigott vallási fanatikus vagy. (Igen, Isten is mond hasonlót emberekről, de Ő nem ember, hanem Isten, tehát Ő megteheti ezt, mígy egyik ember a másikról nem!) Pedig a „tudomány” soha nincs a teljes igazság birtokában, nem egy abszolút fogalom, amihez mindet mérni lehet, hanem egy mindig változó, az adott kor ismeretszintjét tartalmazó fogalom. (Bocsánat, de nem kívánok most a tudomány meglehetősen bonyolult fogalmának részletesebb elemzésébe fogni).

A „térítő vagy evolucionista ateista” nem azért akar téríteni, mert féltő szeretet munkál benne az embertársai iránt, akik elvesznének az ő térítő munkája hiányában (hiszen nem is hisz ilyesmiben), hanem az ős-bűn, a büszkeség munkál benne. Továbbá a hiúság és egyéb önző indulatok. Nem tűrheti, hogy létezhet egy olyan Hatalom, melynek neki engedelmeskedni kellene, ezért minden erejéből lázad és támad ellene. Nem veszi azonban észre, hogy egy titokban létező másik hatalomnak szolgál ezzel: a Gonosznak.

 

Az „együgyű ateista” valóban nem térít. Miért tenné? Önmagán, és közvetlen környezetén kívül nem érdekli más. Vannak köztük, persze, emberek, akik kiállnak bizonyos ügyek mellett (segítenek az éhezőknek, elesetteknek, egyéb rászorulóknak), csatlakoznak különféle egészségmegőrzést, társadalmi felzárkózást stb. elősegítő mozgalmakhoz, olykor üzleti vállalkozásokhoz, de ezek mögött valahol mindig megbújik az önző ok. Azért teszik, mert az valahol hasznot hajt a számukra is, akár anyagiakban, akár más módon.

 

Van persze átjárás e magam alkotta két fajta ateista között; nem biztos, hogy mindenki szigorúan egyik vagy másik kategóriába tartozik. Van sok olyan ember, aki szépen leírja, beszélgetések során elmondja, hogy ő hogyan látja a világot, de hozzáteszi azt is, hogy nem akar senkit meggyőzni a maga igazáról. Miért nem akarja? Mert nem érdekli a másik ember sorsa! Ha valóban azt gondolja, hogy az ő nézete a legjobb útja annak, hogyan kell élni, akkor, ha szeretné a másik embert, igyekeznie kellene őt is legalább alaposan tájékoztatni erről. Ha nem biztos a nézeteiben, miért nem keres tovább?

 

A valódi hívők tehát két okból aktívak abban, hogy beszéljenek másokkal a hitükről:

Először azért, mert újjászülettek Jézus Krisztus váltságművébe vetett hit és a Szent Lélek megújító munkája által, ezért valódi szeretet él a szívükben, hogy segítsenek azon embertársaikon, akik olyanok, mint egykor ők voltak, a bűn által megkötözve, örök kárhozatra ítélve.

Másodszor, mert Jézus kifejezetten parancsolja, hogy hirdessék ezt az örömhírt az emberek között. Ez a Nagy Küldetés. (Máté ev. 28:19-20). Hangsúlyozom, ez nem terhes parancs, hanem minden igazi hívő örömmel végzi.

 

A Példabeszédek könyve 8-9 fejezete is elmondja, miért hirdetik Isten beszédét a hívők (és miért nem térítenek).

A megszemélyesített Bölcsesség szavait olvassuk itt, akiről mi keresztyének már tudjuk, hogy azonos Jézussal (pl. 1Kor. 1:30, Kol 2:3, stb).

Péld. 8, MBT új fordítás

1 Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem?

2 Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra.

3 A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált.

4 Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól.

5 Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák!

6 Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok.

7 Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt.

8 Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.

9 Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők.

10 Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat!

11 Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság.

12 Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.

13 Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat. meg az álnok beszédet gyűlölöm.

14 Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom.

 Az 5. versben áll, hogy Jézus az együgyűekhez szól, őket hívja, hogy legyenek értelmesek, ismerjék meg az Igazságot (7. vers).

 Péld. 9:1 -6

1 A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá.

2 Levágta vágómarháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát.

3 Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain:

4 Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja:

5 Jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból!

6 Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján!

 A Bölcsesség (Jézus) megépítette a házát, gazdag étkezést készített elő, majd kiküldte szolgálólányait (ezek vagyunk mi, hívők), hogy hívjuk az embereket, ezt mondván nekik: „Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján!” (6. vers).

 

Vannak azonban, akiknek nem használ az intés, mert csak csúfolódnak:

7 Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be.

8 Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged!

A „csúfoló”, úgy vélem az első fajta ateista, akinek nem használ az intés, csak gúnyolódni fog rajtad. Jézus tehát kifejezetten azt mondja, hogy kiáltanunk kell, szólni az Ő Igazságát, de ennél tovább ne menjünk. Ne kezdjünk el nyomulva téríteni, mert egyrészt hasztalan, másrészt magunknak ártunk vele, amikor szitkokat kapunk vissza. Az oldalon olvasható hozzászólások némelyike ékes bizonyítéka ennek!

Ez egybecseng azzal, amit Máté evangéliumában is mond Jézus: „Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról.” (Máté 10:14)

 

Összefoglalva: Miért térítenek a hívők, és miért nem az ateisták?

A hívők nem térítenek, hanem evangelizálnak: hirdetik Jézus Megváltó örömhírét.

Azok az ateisták, akik térítenek, ezt Isten elleni lázadásukból kifolyólag teszik. Úgy képzelik, ha lerombolják az emberek nagy részében Isten ismeretét, ők is megszabadulnak az Isteni számonkérés ijesztő eshetőségétől.

Azon ateisták, akik nem térítenek, azért nem teszik, mert nem törődnek a többi emberrel, csak ameddig az nekik is hasznos.

 

 

Hozzászólások   

#4 Hoffman József 2013-04-03 18:53
Kedves "név"! (Miért nem vállalják a nevüket sosem az ateizmus védelmezői?)

Én nem vagyok katolikus. Ugyan annyira elhatárolom magam a katolicizmustól , mint a materializmustó l. Ezzel együtt szeretem a katolikus embereket is, mint ahogyan a magukat ateistáknak vallókat is. Az eszmékkel, amiket képviselnek, viszont nem értek egyet.
A Katolikus Egyház egy hatalmi szervezet. A tanok, melyeket hirdet pedig olyan messze vannak a bibliai igazságoktól, mit az ég a földtől.

Csak a keresztyénség igaz. Ez így van. Azért csak a keresztyénség igaz egyedül, mert valóban csak az igaz. Több igazság egyszerűen nem lehet egyszerre igaz, mert ez ellentmond a logika alapvető szabályainak. Egy test nem lehet egyszerre gömbölyű és kocka alakú. Vagy egyik, vagy másik, vagy egyik sem. Ha ön egy pillanatig belegondol ebbe, akkor kénytelen lesz elvetni a ma divatos "mindenkinek az igaz, amit igaznak tart" felfogást, mert ez egyszerűen ostobaság. Édes a nyelvnek, kellemes a gondolkodásnak, de ellentmond a tényeknek. A keresztyénség - és ezzel együtt a Biblia Istenének létezése - azért igaz, mert Isten valóban létezik. Az én nevem Hoffman József. Ez azért igaz, mert valóban ez a nevem. Az Isten, a Biblia és keresztyénség igazsága (a valóságnak való teljes megfelelése) a józan gondolkodás szabályainak használatával bizonyítható, ellenben pl. az ateizmus (a világ spontán kialakulása természetes folyamatok által, Teremtő közreműködése nélkül), ellentmond a józan észnek. A "Miért hiszünk" menüpont alatt ennek számos bizonyítékát be is mutatom.

Egyetlen valódi keresztyén sem a "saját életigazságát" hirdeti, hanem azt, amit Isten kijelentett a Bibliában. Isten sokféleképpen igazolja, hogy Ő létezik, mint ahogy azt is, hogy a Biblia Tőle származik, és igaz.
A saját "igazságukat" a világi bölcselők szokták terjeszteni. De: "Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde bolondsággá tette Isten e világ bölcsességét?" (1Kor. 1:20).

A keresztyének nem tökéletesebbek másoknál! Sőt, az igazi (nem pusztán vallásos) keresztyének azok, akik ismerik és elismerik saját bűnös voltukat. Ezért fordulnak Istenhez segítségért, mert azt is felismerik, hogy saját erejükből nem tudnak tenni semmit önmagukért. Ez a keresztyénség lényege, a jó hír, az evangélium: Isten maga vette a kezébe az ember bűn problémáját oly módon, hogy már évezredekkel előre megmondta, hogy küld Valakit, aki le fog számolni a bűnnel. Azután meg is tette ezt. Több mint háromszáz prófécia jövendölte meg, hogy el fog jönni egy Messiás (magyarul: Megváltó, Szabadító) Istentől. Isten maga (lényének egyik személye) jött el emberi alakban mint Jézus Krisztus, és maga szenvedett és halt meg az emberiség bűneiért. Isten nem halhat meg, ezért kellett emberi alakot öltenie, hogy testben meghalhasson, majd önerejéből fel is támadjon. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János ev. 3:16). Minden vallásban az embernek kell valamit tennie, hogy elnyerje az üdvösséget, hogy "megvilágosodjo n" stb. Egyedül a biblikus (nem katolikus!) keresztyénség az, amely azt hirdeti, hogy Isten elvégzett mindent, az embernek csak el kell ezt fogadnia. A megváltás egy ingyenes ajándék. Az evangélium hirdetése ennek az örömhírnek a megismertetése az emberekkel.
"Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz (örök boldogság vár rád Isten országában)!"
"Mérhetetlen gazdagságot örököltél! Tessék, a tiéd! Vedd el! Semmi mást nem kell tenned, mint elhinni, hogy mindez a tiéd, és elfogadni!"

A fenti tehát az a bizonyos "térítés", mely ellen ön és más ateisták annyira küzdenek.
Mi az a jó hír, amit ön tud felmutatni ennek ellenében? Az, hogy éljek szabadon, kicsapongva, hajhásszam az élvezeteket, ne engedelmeskedje k másnak csak a saját vágyaimnak, majd a végén földeljenek el, mert nem vár rám más, mint a teljes megsemmisülés? Közben persze a vágyott boldogság után csak szaladok, hiszen az sohasem lesz az enyém. Ebben a világban sokkal több szomorúság, fájdalom vár rám, mint öröm. Ez világkép még akkor sem volna kívánatos, ha igaz volna. De nem az. A mai ember lázas tevékenységgel próbálja elhallgattatni a lelkében megszólaló hangot, mely Isten felé vezetné őt. A mai ember "nem ér rá" meghallgatni az evangélium - Isten szabadításának - üzenetét. Ez nagyon szomorú. Főképpen, hogy világosság ott van egy lépésre, egy döntésnyire tőle. Sajnos az emberek inkább választják a megnyugtató hazugságot (ateizmus), mint a kényelmetlen igazságot (Istent). Az ateizmus megnyugtató az embereknek, mert így nincs senki, aki esetleg számon kérhetné rajtuk bűneiket. Isten léte kényelmetlen, mert ha valóban létezik, és valóban Az akinek kijelenti magát, akkor engedelmességge l tartoznánk neki. Nagyon fontos: nem egy egyháznak, papoknak kell engedelmeskedni , hanem Istennek! Az emberek zöme - látszólag ön is - az Egyház, tehát egy emberi szervezet miatt utasítja el Istent.

Nos, ezért "térítenek" a hitvalló keresztyének. Persze "térít", "evangelizál" a Katolikus Egyház is, és más keresztyén álarcban megjelenő egyházak is, de valódi céljuk nem emberek megnyerése Istennek (még ha ezt mondják is), hanem szervezetük, ezáltal hatalmuk, befolyásuk növelése. A megkülönbözteté sre a Biblia szolgál. Aki(k) a Bibliával összhangban beszélnek, azok a valódi keresztyének, akik hozzátesznek ahhoz, elferdítik azt, azok hamis tanítók. Isten meg fogja ítélni őket.

Ön valószínűleg igaznak, jónak tartja magát (legalábbis kielégítő mértékben), ezért irritálja a gondolat, hogy úgy véli, a hívők jobbnak tartják magukat önnél. Csakhogy ebből ebből semmi nem igaz. Egyrészt a hívők nem jobbak másoknál, másrészt ön sem sem nem igaz, sem nem jó. Bizonyos emberi mértékkel talán igen (nem gyilkos, talán nem is lop és nem hazudik, (esetleg csak füllent néha) stb.), de Isten előtt bizony bűnös, leginkább azzal, hogy nem adja meg Neki az Őt megillető tiszteletet. A hívők éppen abban különböznek a nem hívőktől, hogy elismerik magukról, hogy bűnösek. Különbek sem vagyunk, annyiban azonban mégis különbözünk a nem hívőktől, hogy mi elfogadtuk, hogy Jézus a mi bűneinkért járó büntetést kifizette, így "jogilag" Isten szemében tiszták vagyunk. Nem jelenti azt, hogy nem követhetünk el bűnt, mint hívők, hanem, hogy Isten kifizette minden múlt, jelen, és jövőbeli bűnünk büntetését.

Én nem nézem le a nem hívő embertársaimat, hiszen magam is ilyen voltam 36 évig. Viszont valóban sajnálom őket. Sajnálom, mert tudom, hogy a "bűn zsoldja (fizetsége) halál", vagyis örök kárhozat, ahová saját magukat zárják be Isten segítő kezének elutasításával. Ha nem sajnálnám őket, nem mennék utánuk, hogy szóljam nekik Isten örömhírét. Sajnálom őket, mert nem ismerik az Istennel járás mérhetetlen nyugalmát és békességét, szemben azzal, amit az emberek a hívő életről gondolnak. Isten minden szükségemről gondoskodik, nem kell aggodalmaskodno m semmi miatt. Ezt tapasztalom már évek óta, és ez többet ér, mintha szabadon a saját fejem után járva küzdenék az életben, hogy minél több jót kiharcoljak belőle a magam számára.

Isten jó! Mindig! Ez az örömhír, melyet szeretném, ha minél többen megismernének.

Üdvözlettel:
Hoffman József
#3 név 2013-04-02 20:54
A "tudományos ismeretterjeszt éses" résznél megjelent előttem egy öreg, nagyszakállú emberke, aki gémberedett háttal ül szemben a monitorral, és hiperlassan gépeli be, betűnként a saját életigazságát, hangsúlyozva, hogy azok a "gyáva ateisták" térítenek, de aki katolikus az rögtön "evangelizál", mert a katolikusok hárommal feljebb állnak, nemmellesleg abszolút tökéletesek; de mért szövöget összeesküvés-el méleteket, ezt valahogy nem sikerült felfognom, bárhogy próbálkoztam (talán azért, mert azt hiszi, így könnyebben "evangelizálhat ?", nem tudom). Egyáltalán mért mondja ez az öregember, hogy az ateista lázad és ellenkezik valami ellen? Mért csak Isten és a kereszténység az igaz?
ui.: attól, hogy tisztázod, hogy nem akarod megsérteni az "együgyű ateistákat", nem leszel jó, csak magadat nyugtatod, hogy nem taszítod el magadtól sajnálat és lenézés mellett a nem istenhívő embertásaid.
-1 #2 Xmes 2012-11-22 20:21
Nem ártana, ha tudnád mi az az ateizmus.
Parancsolj: http://maaszh.worka.in/index.php/gyik/68-az-ateizmus-nem-egy-vallas
#1 Szabó Zoltán 2012-10-05 17:29
"Mert úgy tetszett neki,hogy megismertesse velünk Ő akaratának titkát,amelyet kijelentett Őbenne az ídők teljességének arról a rendjéről,hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket,azt is,ami a mennyben,és azt is,ami a Földön van"(Ef 1,9-10)
Ezt nem akarják megérteni az ateista emberek.
Úgy is az lesz amit Úr készített nekünk mert "Úgy tetszett neki..."
Kellemes estét.Üdv: Zoli!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 14 vendég és 0 felhasználó van vonalban.