Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ősrobbanás

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A tudós készül az előadására...

Valamikor réges-régen, egy messzi-messzi...őő helyen (helyen?) létezett a SEMMI.
Vagy nem létezett?! Hiszen létezni csak VALAMI tud.
A semmi egyszer csak valaminek a hatására (hm. ez sem lesz jó, ha semmi sincs, akkor nincs semmi, aminek hatására...

Kezdjük előröl.
Valamikor 40 milliárd (nem, ez túl sok), 5 milliárd (ez meg túl kevés), MEGVAN! 13,7 milliárd (ez egy konkrét szám, megfontoltnak hat, ezt biztos beveszik, kicsit ugyan fáj a hasam, nagyot ütöttem rá) évvel ezelőtt létezett egy rendkívül sűrű és rendkívül forró állapotú anyag? (ez nem jó, ez túl hétköznapi), pont? (ez jó, de még mindig túl egyszerű, valami tudományosabbnak ható kéne) MEGVAN: gravitációs szingularitás! Ez zseniális! Az embereknek dunsztjuk sincs, mit jelent ez, (igazából nekem sincs, csak ki ne derüljön) ezért simán meg lehet velük etetni. Akik ellenkeznek, azoknak azt mondjuk, hogy tudománytalanok, és nevetségessé tesszük őket.

Ez jó lesz!


AZ ELŐADÁS

Hölgyeim és Uraim! 13,7 milliárd évvel ezelőtt létezett egy gravitációs szingularitás, ami hirtelen...
Mii? Hogy az honnan származott? Honnan-honnan: hát létezett mindig is, egy előző világegyetem összeomlásából (fluktuáció), a tudomány még nem talált rá választ, vagy mit tudom én?
Biztonsági személyzet! Kéretik a partvonalról laikusoknak nem engedni bekiabálni!

Szóval kezdetben volt a (leereszkedően) hogy önök is megértsék, nevezzük ezt anyagnak, és ez hatalmas robbanásban létrehozta a ma látható...

MICSODAA?? Hogy maga szerint ez vallás? Hogy merészeli ezt állítani? Ez modern, akadémiai tudomány! Mire alapozza ezt? A vallás a korlátolt emberek hiedelemvilága, melyet a modern ember már messze meghaladt! Egyetlen épelméjű ember sem keveri a tudományt a vallással! Én pedig egy felvilágosult ember vagyok!

Komolyan kivezettetem ezt az embert! Még hogy én csak sértegetni tudok!? Miért, maga mit állít, amit bizonyítani is tud?

Hozzászóló szót kap:
Maga azt állítja, hogy kezdetben volt gravitációs szingularitás, én pedig azt, hogy kezdetben volt Isten. Mindegyik feltételezés, tehát mindkettő hit kérdése. Vallás, ahogy Ön nevezné. Mivel semmiből önmagából nem fejlődhet ki semmi, ezért csak kétféle kezdő okkal számolhatunk: személyessel (Isten), vagy személytelennel (anyag, vagy szingularitás, ahogy Ön nevezi). Én sem tudom megmondani, honnan származik Isten, mint ahogy Ön sem, hogy honnan az anyag.
Az Ön kiindulópontja tehát semmivel sem tudományosabb, mint az enyém.

A kérdés az, hogy megfigyeléseink melyik előfeltételezést támasztják alá inkább. Gyakran ugyanazon bizonyítékokat két szemben álló nézet képviselői tudják homlokegyenesen ellentétesen is értelmezni. Például az eróziót Ön a víz, jég, szél, évmilliók alatt zajló koptató hatásának tartja, én pedig döntően az Özönvíz hirtelen hatásának. A föld rétegződését Ön évmilliók lassú munkájának nevezi, én szintén az Özönvíz során való gyors kialakulásukban hiszek. A több földtani rétegen (melyek önök szerit millió évek alatt képződtek) áthatoló egyben maradt fatörzsek azonban engem igazolnak.

Ön azért ragaszkodik mindenáron a személytelen kezdethez, mert gőgjében és büszkeségében nem tudja elfogadni Isten létezését. Nem akarja elfogadni azt, hogy a Teremtőnek tulajdona a teremtése, és joga van meghatározni benne a szabályokat. Ezek a szabályok akármilyenek is lehetnének, nekünk embereknek akkor sem lenne jogunk, sem lehetőségünk megkérdőjelezni azokat, vagy lázadni ellenük. Gondolok itt a „milyen Isten az, amelyik...” kezdetű kifakadásokra. Isten hatalomban, bölcsességben, mindenben olyan messze felettünk áll, hogy azért, mert csekély értelmünkkel nem tudjuk megérteni cselekedeteinek indítékait, még nincs jogunk kétségbe vonni szándékainak helyességét.

Ha az emberek egy kicsit magukba néznének, elgondolkoznának, akkor rájönnének, hogy szenvedéseikért leginkább nem Isten, hanem önmaguk a felelősek. Ha nemcsak kicsit, hanem alaposabban megtennék ezt, akkor azt is felismerhetnék, hogy minden szenvedésért ami e világban van, az ember felel, vagy a régmúlt, vagy a jelen bűneivel.

Ha tehát Ön elutasítja Istent, ezt megteheti, hiszen szabad akarata van. Azonban ne próbálja ezt a döntését a tudománnyal palástolni. Szívesen leülök Önnel, és akármelyik Önhöz hasonló professzortársával bármely tudományterületről vitázni, és meg tudom mutatni, hogy minden állítólagos bizonyíték, amelyet önök az ősrobbanás és az evolúciós elméletük mellett felmutatnak, ugyanúgy bizonyíthatja a teremtést is. Sőt, jó néhány bizonyítékuk téves, a vizsgálati módszereik megbízhatatlanok.

Az evolúciós elmélet az emberiség történelmének legostobább elmélete, melynek semmiféle, SEMMIFÉLE tudományos felfeledés, gyakorlatilag használható eredmény nem köszönhető. Tudna Ön mondani akár csak EGYETLEN olyan eredményt a tudományban, technikában, bárhol, melyhez eme elmélet szükséges, és amelyhez e NÉLKÜL nem tudnánk ugyanúgy hozzájutni? Az űrhajózáshoz szükség van rá? A mikrobiológiai kutatásokhoz kell az evolúció? És felsorolhatnám az összes fontos tudományágat. NEM! Egyiküknek sincs rá szüksége! Még a fajta nemesítés (jobb tulajdonságok kifejlesztése egy fajtán belül) is megvalósítható, mert ennek semmi köze az evolúcióhoz.

Sőt, azért fecsérelnek el dollármilliárdokat a világon, hogy bizonyítékokat találjanak erre az ostobaságra, ahelyett, hogy valóban hasznos és előrevivő kutatásokra költenék! Miért költenek milliárdokat arra, hogy életet találjanak idegen bolygókon? Azért, mert égetően szükség lenne valami bizonyítékra arról, hogy az élet magától is kialakulhatott, MERT JELENLEG NINCS RÁ SEMMILYEN BIZONYÍTÉK.

Ezért ez az elmélet nem csak szimplán téves, és ostoba, hanem hihetetlenül káros is, hiszen elfecséreljük miatta az erőforrásainkat.

Mind ez a kár azonban eltörpül a mellett, amit ez a teória a társadalomban, és az emberek lelkében okozott. Olyan gyilkos eszméket táplált, mint a nácizmus és a kommunizmus. Tartópillére a materializmusnak, humanizmusnak, szocializmusnak, mely ideológiák magasztos voltuk ellenére csak szenvedést és morális züllést hoztak az emberiség számára. Megszüntette az emberek természetes függését a Teremtőjüktől, és a függetlenség hamis illúziójába kergette őket. A függetlenség annyira használ az embernek, mint egy hegymászónak, ha elvágják a kötelét.

Mégis Önnek, tudóstársainak, és a széles tömegeknek is szükségük van rá, mert ennek híján nem marad más választás, mint Isten. Őt pedig semmiképpen nem tudja választani. Ezt több tudóstársa konkrétan be is vallotta. (pl: George Wald (Harvard), William Moore)

Már ismerem az Ön reakcióját, hiszem mind ezt csinálják. Ostoba fajankónak próbál majd beállítani, aki nincs tisztában a tudomány vívmányaival. Biztos, hogy nem vagyok annyira okos, mint Ön, nincs tudományos fokozatom, nem vagyok tagja az Akadémiának. Van azonban valamim, ami Önnek nincs: Igazam van. Ez az Igazság nem tőlem származik, hanem attól, aki a világot megalkotta: Istentől.

Ő az, aki így szól Önhöz, 2000 évvel korábbról:
„Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét?”
(1 Kor. 1.20)

Köszönöm!

 

„Mit számít, hogy miről hisszük, hogy tudjuk? Az Igazságot végül úgy sem tagadhatjuk meg!”
Idézet Vic Sarin: Left Behind (Az otthagyottak) c. filmjéből

Hozzászólások   

-1 #3 Hoffman József 2012-04-08 20:21
Kedves Dávid!

Írod: "Az "emberi lélek minősége" meg ehhez hasonló homályos tudománytalan Bibliátlan újkeletű fogalmakra had ne kelljen reagálnom."
Pedig jó lenne reagálni rá, mert így csak annyi látszik, hogy önnek ez a nézet nem tetszik, de valójában megcáfolni nem tudja.

Tudománytalan? A materialista "tudomány" bezárkózott egy szobába, még az ablakokat is lezárta, és azt állítja, hogy a falakon kívül nincs semmi. Ez a tudomány eldöntötte - de nem bizonyította - hogy a világ csak a falakon belül létezik. Eldöntötte, hogy csak természetes dolgok léteznek, a természetfelett i kizárt. Ha tehát mégis létezik valami a falakon kívül, az ún. természetfelett iben, akkor a materializmus tudománya arról soha semmit nem mondhat! A "tudomány" szeretné magát a világ abszolút mércéjének tekinteni, de erre nincs semmi alapja. A "tudománytalan" tehát mindössze azt jelenti, hogy valami a korlátolt, materialista gondolkodású emberek elképzeléseibe nem fér bele. Attól mert valami néhány ember számára "tudománytalan" , attól az még nagyon is lehet valóságos.

Bibliátlan? Ezt megint bizonyítani kellene! A Biblia azt írja, hogy Isten annyira sokra értékeli az embert, hogy maga testé lett, megvetést, szenvedést, majd a halált vállalt azért, hogy az embereket megmentse, a bűneik miatt rájuk váró ítélet alól. Jézus Krisztust miértünk vállalta a kereszthalált, nem a majmokért, kutyákért, jegesmedvékért! Az ember tehát sokkal értékesebb, minőségileg magasabb rendű bármely más állatnál, melyekkel semmiféle rokonságban nem áll! Ha Ön ezt a Bibliából cáfolni tudja, akkor állíthatja, hogy amit írtam, bibliátlan.

Isten valóban egyenként teremtett meg minden fajta élőlényt. Nem egyet-egyet belőlük, hanem annyit, amennyi az elszaporodásukh oz szükséges volt. Nehéz ezt elképzelni Valakiről, aki galaxisok és csillagok milliárdjait teremtette meg pusztán a szavával?
Azért, mert az ember nem képes megérteni Istent, attól még az isteni kijelentés igaz!
"Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitokná l!" (Ézsaiás 55:8-9)
#2 Dávid 2012-04-08 18:07
Elnézést A "A materializmus és az evolúciós elmélet bölcseleti lehetetlensége" cikkre akartam válaszolni így előbbi megjegyzésemet oda kéne rakni.
+1 #1 Dávid 2012-04-08 17:58
"A szellemi lélek, amely az emberben lakozik, minőségileg olyannyira magasabb rendű az állatokat megelevenítő életnél (vagy léleknél), – az okság elve szerint – semmi esetre, semmi módon és körülmények között nem fejlődhetett ki.
- Az Isten formálta azt az ősmajmot amíg ember nem lett belőle! Vagy talán az jobb hogy megjelent két hatalmas nagy kéz a semmiből és agyagból gyúrta ki Ádámot és Évát és aztán lelket lehelt beléjük, mint ahogy azt Mózes állította valószínűleg erős drogok hatása alatt?! Az "emberi lélek minősége" meg ehhez hasonló homályos tudománytalan Bibliátlan újkeletű fogalmakra had ne kelljen reagálnom.
Az nekem nagyon tetszik hogy a legtöbb kreacionista csípőből tagadja az evolúciót mint a kreáció elméleti egyetlen lehetséges folymatát de nem képes jobb elmélettel előállni, vagy talán az isten kölün-külön megteremtett minden állatot a mennyei szellemi dimenzió lombik bébi osztályán és angyalokkal telepítette be utána a földet!?!?!?

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 12 vendég és 0 felhasználó van vonalban.